สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคูณทศนิยม 1 ตำแหน่งคูณ กับทศนิยม 1 ตำแหน่ง ผลคูณที่ได้เป็น ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ค 1.1 ป.5/6

ค 1.1 ป.5/7

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณ ของทศนิยม 1 ตำแหน่ง กับทศนิยม 1 ตำแหน่ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การหาผลคูณของทศนิยม 1 ตำแหน่ง กับทศนิยม 1 ตำแหน่ง 11 ส.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)