สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 10  100  1,000   อาจใช้หลักการเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับด้วย 10  100  และ 1,000 แล้วใส่   จุดทศนิยมให้ผลคูณให้มีจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่กำหนด หรืออาจใช้การเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ค 1.1 ป.5/6

 ค 1.1 ป.5/7

 จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งกับ 10  100  และ 1,000

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 10 100 1,000 10 ส.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)