สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม สองตำแหน่งของทศนิยมใด  อาจทำได้โดยพิจารณาเลขโดดในหลักส่วนพัน ของทศนิยมนั้น  ถ้าเป็น 5 ถึง 9  ให้ ประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งที่ ใกล้เคียงที่สุดซึ่งมากกว่าทศนิยมนั้น ถ้าเป็น 0 ถึง 4  ให้ประมาณเป็น ทศนิยมสองตำแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุด   ซึ่งน้อยกว่าทศนิยมนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ค 1.1 ป.5/6

 ค 1.1 ป.5/7

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาค่าประมาณของทศนิยมที่กำหนดเป็น ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง 1 ส.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)