สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม หนึ่งตำแหน่งของทศนิยมใด  อาจทำได้ โดยพิจารณาเลขโดดในหลักส่วนร้อย ของทศนิยมนั้น  ถ้าเป็น 0 1 2 3 หรือ 4  จะประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง ที่ใกล้เคียงที่สุดซึ่งน้อยกว่าทศนิยมนั้น ถ้าเป็น 5, 6, 7, 8 หรือ 9  จะประมาณ เป็นทศนิยมที่ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งมากกว่า ทศนิยมนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ค 1.1 ป.5/6

ค 1.1 ป.5/7

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกค่าประมาณของทศนิยม 1 ตำแหน่ง

การวัดผลและประเมินผล

1.. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 27 ก.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)