สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาค่าประมาณเป็นจำนวน เต็มหน่วยของทศนิยม  อาจทำได้โดย พิจารณาเลขโดดในหลักส่วนสิบของ ทศนิยมนั้น  ถ้าเป็น 5 ถึง 9 ให้ ประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ ใกล้เคียงที่สุดซึ่งมากกว่า  ถ้าเป็น 0 ถึง 4 ให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วย ใกล้เคียงที่สุดซึ่งที่น้อยกว่า ทศนิยมนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ค 1.1 ป.5/6

 ค 1.1 ป.5/7

 จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของทศนิยม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การหาค่าประมาณของทศนิยม เป็นจำนวนเต็มหน่วย 25 ก.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)