สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็น จำนวนนับและตัวส่วนไม่เป็น ตัวประกอบของ 10   100  หรือ 1,000  แต่มีจำนวนนับที่หารทั้งตัวเศษ และตัวส่วนได้ลงตัว  ทำให้เศษส่วน จำนวนใหม่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบ ของ 10  100  หรือ 1000  สามารถ เขียนในรูปทศนิยมได้  โดยนำจำนวน นับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน เพื่อให้ได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10  100  หรือ 1,000

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ค 1.1 ป.5/6

ค 1.1 ป.5/7

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม 21 ก.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)