สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนนับ ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม อาหาตัวประกอบของ 10 100 หือ 1,000 มาคูณทั้งเศษและส่วนของเศษส่วนนั้น จะได้เศษส่วนใหม่ที่เท่ากับเศษส่วนเดิม แต่มีส่วนเป็น 10 100 หรือ 1,000 แล้วจึงเขียนเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง ตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ค 1.1 ป.5/6

ค 1.1 ป.5/7

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนที่ตัวเศษเป็นจำนวนนับ ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม 20 ก.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)