สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ คือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ค 1.1 ป.5/6

 ค 1.1 ป.5/7

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาตัวประกอบ

  1. หาตัวประกอบของจำนวนนับ
  2. บอกได้ว่าจำนวนที่กำหนดเป็นตัวประกอบของจำนวนนับได้บ้าง

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ 18 ก.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)