สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหา และตรวจสอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/5

  จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีทำแลโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน 2 ขั้นตอน

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน 2 ขั้นตอน 11 ก.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)