สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         ข้อตกลงเกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณที่มากกว่า 1 ขั้นตอน

          ขั้นที่ 1 คำนวณในวงเล็บ

          ขั้นที่ 2 คูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวา

          ขั้นที่ 3 บวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ค 1.1 ป.5/3

ค 1.1 ป.5/4

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หาร ระคน

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ระคนของเศษส่วน 6 ก.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)