สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับ ส่วนกลับของตัวหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/4

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลหารของเศษส่วนด้วยเศษส่วน

การวัดผลและประเมินผล

1.  ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน 22 มิ.ย.65 (มีแบบฝึกหัด)