สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         1. เศษส่วน 2 จำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลคูณเป็น 1 เรียกเศษส่วนทั้งสองนี้ว่าเป็นสวนกลับของกันและกัน        

         2. เศษส่วนใดคูณกับส่วนกลับของ เศษส่วนนั้นผลคูณจะเท่ากับ 1

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

         1. เศษส่วน 2 จำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลคูณเป็น 1 เรียกเศษส่วนทั้งสองนี้ว่าเป็นสวนกลับของกันและกัน        

         2. เศษส่วนใดคูณกับส่วนกลับของ เศษส่วนนั้นผลคูณจะเท่ากับ 1

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง ส่วนกลับของเศษส่วน 15 มิ.ย.65 (มีแบบฝึกหัด)