สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับให้ เขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน  แล้วจึงหาผลคูณหรือเขียนจำนวนคละใน รูปการบวกจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ แล้วใช้สมบัติการแจกแจงเพื่อหาผลคูณ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/4

2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณของ จำนวนคละกับจำนวนนับ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ 10 มิ.ย.65 (มีแบบฝึกหัด)