สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/4

      2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณของเศษส่วนกับเศษส่วน

การวัดผลและประเมินผล

     1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

     2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน 8 มิ.ย.65 (มีแบบฝึกหัด)