สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคูณจำนวนนับกับเศษส่วนทำได้ โดยนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษ โดยตัวส่วนยังคงเดิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

       ค 1.1 ป.5/4

       จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณของจำนวนนับกับเศษส่วน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

  2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน 2 มิ.ย.65 (มีแบบฝึกหัด)