สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เศษส่วนของจำนวนนับเป็นการเทียบจำนวนสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งกับสิ่งของทั้งหมด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/4

      จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาเศษส่วนของจำนวนนับ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง เศษส่วนของจำนวนนับ 1 มิ.ย.65 (มีแบบฝึกหัด)