สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกจำนวนคละอาจทำได้โดยเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินก่อน แล้วจึงหาผลบวกเขียนจำนวนคละในรูปจำนวนนับกับ เศษส่วนแท้แล้วนำจำนวนนับมาบวกกัน และนำเศษส่วนแท้มาบวกกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

        ค 1.1 ป.5/3

       จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวก ของจำนวนคละ

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การบวกจำนวนคละ 27 พ.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)