สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่ เท่ากัน  ต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วน เท่ากัน  แล้วจึงนำตัวเศษมาบวกกัน โดยตัวส่วนคงเดิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/3

2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 25 พ.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)