สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปรียบเศษส่วนโดยใช้ 1ส่วน 2  เป็น เกณฑ์ ถ้าตัวเศษของเศษส่วนเป็นครึ่งของ ตัวส่วนหรือตัวส่วนของเศษส่วนเป็น สองเท่าของตัวเศษแล้ว  เศษส่วนนั้น จะเท่ากับ 1ส่วน 2  ถ้าตัวเศษของเศษส่วนน้อยกว่าครึ่ง ของตัวส่วนแล้ว  เศษส่วนนั้นน้อยกว่า 1ส่วน 2  ถ้าตัวเศษของเศษส่วนมากกว่าครึ่ง ของตัวส่วนแล้วเศษส่วนนั้นจะมากกว่า  1ส่วน 2

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/3

      2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ 1ส่วน 2  เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การใช้ 1ส่วน 2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน 18 พ.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)