สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ เป็นการเขียนตามความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยนำสิ่งที่เห็นในภาพมาเชื่อมโยงกับจินตนาการของผู้เขียน

การเขียนเรื่องตามจินตนาจากภาพ จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทักษะการเขียน และเพื่อความบันเทิงและความสุขในการอ่านการเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกความหมายคำและประโยคได้

                     - บอกการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้     

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - อ่านคำ และเขียนเรื่องตามจินตนาการได้                                      

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

๑.อ่านและเขียนประโยคจากภาพ

อ่านและเขียนประโยคจากภาพถูกทุกข้อ

อ่านและเขียนประโยคจากภาพถูก เป็นส่วนใหญ่

อ่านและเขียนประโยคจากภาพถูกบางส่วน

อ่านและเขียนประโยคจากภาพถูก เป็นส่วนน้อย

๒. เขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพ

เขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพ ได้แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร

 

เขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพ ได้น่าสนใจ

 

เขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพ ได้โดยดัดแปลงจากเรื่องที่เคยอ่าน

 

เขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพ ไม่ได้

 

๓. พูดเล่าเรื่องจากภาพ

พูดเล่าเรื่องจากภาพต่อเนื่อง

ไม่วกวน ตรงทุกประเด็น

พูดเล่าเรื่องจากภาพต่อเนื่อง ไม่วกวน ตรงประเด็นเป็นส่วนใหญ่

 

พูดเล่าเรื่องจากภาพไม่ต่อเนื่อง วกวน ตรงประเด็นเป็นบางส่วน

 

พูดเล่าเรื่องจากภาพไม่ต่อเนื่อง วกวน

 

๔. มารยาท

ในการอ่านและ

การเขียน

มีสมาธิ และมีความตั้งใจในการอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ

ไม่พูดคุยเล่นระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ  ไม่พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนพอสมควร  พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานเป็นบางครั้ง

ไม่ตั้งใจในการอ่านและเขียน พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานตลอดเวลา  ต้องคอยตักเตือน

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน           ๑๓-๑๖   คะแนน         หมายถึง          ดีมาก

คะแนน           ๙-๑๒     คะแนน         หมายถึง          ดี

คะแนน           ๕-๘       คะแนน         หมายถึง          พอใช้

คะแนน           1-๔       คะแนน         หมายถึง          ปรับปรุง

 

เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับ พอใช้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑๐ นักเขียนนักอ่าน
ชั่วโมง นักเขียนนักอ่าน
เรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ 4 ต.ค. 65 (มีใบงาน)