สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนบรรยายภาพ เป็นการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของผู้เขียนจากการมองรูปภาพโดยการเล่าเรื่องจากภาพ ลำดับใจความสำคัญ

เชื่อมโยงความคิดของเรื่องได้ครบถ้วน ใช้สำนวนภาษาชัดเจน และสะกดคำถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกความหมายคำและประโยคได้

                     - บอกการเขียนบรรยายภาพได้   

ทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - อ่านคำ และแต่งประโยคจากภาพได้

                    - เขียนบรรยายภาพได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                    - มีมารยาทในการอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้  ความเข้าใจ     

๑.บอกความหมายคำและประโยค

๒.บอกการเขียนบรรยายภาพ

 

- พิจารณาการตอบคำถาม

 

 

- คำถาม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ

๑.อ่านคำและแต่งประโยคจากภาพ

๒.เขียนบรรยายภาพ

 

- ใบงานที่ ๕ เรื่อง เขียนบรรยายภาพ

 

- แบบประเมินใบงานที่ ๕ 

เรื่อง เขียนบรรยายภาพ

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

มีมารยาทในการอ่านและ

การเขียน

 

 

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.มีวินัย

๒.ใฝ่เรียนรู้

๓.มุ่งมั่นในการทำงาน

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑.ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

 

 

๑.การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

๒.การประเมินความสามารถในการคิด

 

๑.แบบประเมินความสามารถใน

การสื่อสาร

๒.แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑๐ นักเขียนนักอ่าน
ชั่วโมง นักเขียนนักอ่าน
เรื่อง เขียนบรรยายภาพ 29 ก.ย. 65 (มีใบงาน)