สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนคำเป็นพื้นฐานของการอ่านและการใช้คำตรงความหมาย การเขียนประโยคบอกเล่า การเชื่อมประโยคทำให้ข้อความกระชับ

และการเขียนเรียงลำดับเรื่อง ๓ ตอน คือ ตอนแรก ตอนต่อมา และตอนจบ ทำให้เรื่องน่าอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกความหมายคำและประโยคได้

                     - บอกการเขียนเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ ๓ ตอนได้           

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - อ่านคำ และแต่งประโยคจากภาพได้

                     - เขียนเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ ๓ ตอนได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

๑.อ่านและเขียนประโยคจากภาพ

อ่านและเขียนประโยคจากภาพถูกทุกข้อ

อ่านและเขียนประโยคจากภาพถูก ๔ ข้อ

อ่านและเขียนประโยคจากภาพถูก ๓ ข้อ

อ่านและเขียนประโยคจากภาพถูก ๑ ข้อ

๒. เขียนเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ ๓ ตอน

-เขียนเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ ๓ ตอน ได้ถูกต้องตามลำดับภาพ

-ตั้งชื่อเรื่องแปลกใหม่ สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

-เขียนเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ ๓ ตอน ได้ถูกต้องตามลำดับภาพ

-ตั้งชื่อเรื่อง สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

-เขียนเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ ๓ ตอน ได้ถูกต้องตามลำดับภาพ

-ตั้งชื่อเรื่อง สอดคล้องกับเนื้อเรื่องบางส่วน

-เขียนเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ ๓ ตอน ไม่ถูกต้องตามลำดับภาพ

-ตั้งชื่อเรื่อง ไม่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

๓. พูดเล่าเรื่องจากภาพ

พูดเล่าเรื่องจากภาพต่อเนื่อง

ไม่วกวน ตรงทุกประเด็น

พูดเล่าเรื่องจากภาพต่อเนื่อง ไม่วกวน ตรงประเด็นเป็นส่วนใหญ่

 

พูดเล่าเรื่องจากภาพไม่ต่อเนื่อง วกวน ตรงประเด็นเป็นบางส่วน

 

พูดเล่าเรื่องจากภาพไม่ต่อเนื่อง วกวน

 

๔. มารยาท

ในการอ่านและ

การเขียน

มีสมาธิ และมีความตั้งใจในการอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ

ไม่พูดคุยเล่นระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ  ไม่พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนพอสมควร  พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานเป็นบางครั้ง

ไม่ตั้งใจในการอ่านและเขียน พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานตลอดเวลา  ต้องคอยตักเตือน

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน           ๑๓-๑๖   คะแนน         หมายถึง          ดีมาก

คะแนน           ๙-๑๒     คะแนน         หมายถึง          ดี

คะแนน           ๕-๘       คะแนน         หมายถึง          พอใช้

คะแนน           ๑-๔       คะแนน         หมายถึง          ปรับปรุง

 

เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับ พอใช้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑๐ นักเขียนนักอ่าน
ชั่วโมง นักเขียนนักอ่าน
เรื่อง เขียนเรื่อง 3 ตอน 28 ก.ย. 65 (มีใบงาน)