สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านนิทานต้องรู้หลักการอ่านและบอกข้อคิดได้ จึงจะทำให้ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

          - บอกหลักการอ่านเพื่อหาข้อคิดจากนิทานได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

          - อ่านนิทานแล้วบอกข้อคิดได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

          - เห็นประโยชน์ของข้อคิดจากนิทานที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

ข้อคิดของนิทานในกระดาษเอ 4

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑.เนื้อหาสาระ

เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วน

เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่

เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วนบางส่วน

เนื้อหาสาระ

ถูกต้องเป็นส่วนน้อย

๒.แบบแผนความคิด

เรียงลำดับเรื่องราวที่แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง  ชัดเจน

เรียงลำดับเรื่องราวที่แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องค่อนข้างชัดเจน

เรียงลำดับเรื่องราวที่แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องเป็นบางส่วน

เรียงลำดับเรื่องราวสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

เป็นส่วนน้อย

๓.การเขียนสรุปข้อคิด

ใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียน สรุปข้อคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผล

ใช้ถ้อยคำ สื่อความหมายได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่

สรุปข้อคิดเพื่อนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ใช้ถ้อยคำภาษาของตนเองได้อย่างถูกต้องสละสลวยร้อยรัดกลมกลืน สื่อความหมายได้ชัดเจนเป็นบางส่วน

ใช้ถ้อยคำภาษาในการเขียนถูกต้องและสรุปข้อคิดได้เป็นส่วนน้อย

 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

10 - 12 

ดีมาก

7 - 9 

ดี

4 - 6 

พอใช้

ต่ำกว่า 3

ปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๙ สรรสร้างความรู้
ชั่วโมง สรรสร้างความรู้
เรื่อง การบอกข้อคิดจากการอ่านนิทาน 22 ก.ย. 65