สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดแสดงความคิดเห็น เป็นการพูดที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนพูด เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่น และควรเรียงลำดับตามความสำคัญ สรุปความรู้ให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ และต้องมีมารยาทในการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้   

ทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้        

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการพูด

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้  ความเข้าใจ (K)

- บอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

 

- พิจารณาคำตอบ

 

- คำถาม

 

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ร้อยละ 60

ด้านทักษะและกระบวนการ (P)

- พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้

 

- ประเมินการพูด

 

- แบบประเมินการพูด

 

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

(A)

-  มีมารยาทในการพูด

 

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

๑. การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

๒. พิจารณาจาก

การตอบคำถาม

 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรม

๒. คำถาม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๙ สรรสร้างความรู้
ชั่วโมง สรรสร้างความรู้
เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น จากเรื่องที่ฟังและดู 21 ก.ย. 65