สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนแนะนำตนเองเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองให้ผู้อื่นรับทราบ เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นความจริง จึงต้องศึกษาหลักการพูดแนะนำตนเองเพื่อความเข้าใจและนำไปใช้ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกหลักการเขียนแนะนำตนเองได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - เขียนแนะนำตนเองได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

1. เนื้อหา

- นําคําที่ให้มาใช้

ครบถ้วน

- ลําดับเรื่องราว

ได้ต่อเนื่องไม่

สับสน

- เรื่องมี

ความหมาย

- นําคําที่ให้มาใช้

ไม่ครบ ขาด

1 - 2 คํา

- ลําดับเรื่องราว

ได้ต่อเนื่อง

- นําคําที่ให้มาใช้

ไม่ครบ ขาด

3 - 4 คํา

- ลําดับขั้นตอน

สับสนเล็กน้อย

- นําคําที่ให้มาใช้

ไม่ครบ ขาด

มากกว่า 4 คำ

- ลําดับขั้นตอน

สับสน

2. ลายมือตัวบรรจง

เขียนลายมือสวยงาม มีหัว เว้นระยะห่างเท่ากัน

เขียนลายมือ มีหัวสม่ำเสมอเป็นส่วนใหญ่ เว้นระยะห่างไม่เท่ากัน

เขียนลายมือ มีหัวไม่ค่อยสม่ำเสมอ เว้นระยะห่างไม่เท่ากัน

เขียนลายมือไม่มัว ไม่สม่ำเสมอ ละ        ไม่เว้นระยะห่าง

3. ความสะอาด

ไม่มีรอยลบคำผิด

มีรอยลบคำผิด 1 จุด

มีรอยลบคำผิด 2 – 3 จุด

มีรอยลบคำผิดมากกว่า 4 จุด

4. มารยาท

ในการเขียน

มีสมาธิ และมีความตั้งใจในการเขียนอย่างสม่ำเสมอ 

ไม่พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจ

ในการเขียนอย่างสม่ำเสมอ  ไม่พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจ

ในการเขียนพอสมควร  พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานเป็นบางครั้ง

ไม่มีความตั้งใจ

ในการเขียน พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

ตลอดเวลา  ต้องคอยตักเตือน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๙ สรรสร้างความรู้
ชั่วโมง สรรสร้างความรู้
เรื่อง บอกเล่าตัวตน (2) 20 ก.ย. 65 (มีใบงาน)