สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนแนะนำตนเองเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อื่นได้รับทราบ ผู้พูดต้องมีหลักการและมารยาทในการเขียน จึงจะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกหลักการพูดแนะนำตนเองได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - พูดแนะนำตนเองได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการพูด

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้  ความเข้าใจ (K)

 บอกหลักการพูดแนะนำตนเอง

 

- ตรวจสมุดนักเรียน

(แผนผังสรุปหลักการพูดแนะนำตนเอง)

 

- สมุดนักเรียน

 

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ร้อยละ 60

ด้านทักษะและกระบวนการ (P)

 พูดแนะนำตนเอง

 

- ประเมินการพูดแนะนำตนเอง

 

- แบบประเมินตนเอง

 

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

(A)

 มีมารยาทในการพูด

 

 

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์

การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

๑. การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

๒. พิจารณาจาก

การตอบคำถาม

 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรม

๒. คำถาม

 

เกณฑ์

การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๙ สรรสร้างความรู้
ชั่วโมง สรรสร้างความรู้
เรื่อง บอกเล่าตัวตน (1) 19 ก.ย. 65 (มีใบความรู้)