สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประโยค  คือถ้อยคำที่มีความเกี่ยวข้องกันถูกต้องตามระเบียบของภาษา มีเนื้อความสมบูรณ์ และแจ้งชัดว่าใครทำอะไรหรือใครทำอะไรกับใคร

ส่วนสำคัญของประโยคคือ ผู้กระทำ และกริยาที่ทำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกส่วนประกอบของประโยคได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - แต่งประโยคสั้นๆได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - เห็นความสำคัญของการใช้ประโยคในการสื่อสาร   

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

ความถูกต้องของเนื้อหา

แต่งประโยคได้ถูกต้อง 5 ประโยค

แต่งประโยคได้ถูกต้อง 4 ประโยค

แต่งประโยคได้ถูกต้อง 3  ประโยค

แต่งประโยคได้ถูกต้อง 3 ประโยค

ลายมือตัวบรรจง

เขียนลายมือสวยงาม มีหัว เว้นระยะห่างเท่ากัน

เขียนลายมือ มีหัวสม่ำเสมอเป็นส่วนใหญ่ เว้นระยะห่างไม่เท่ากัน

เขียนลายมือ มีหัวไม่ค่อยสม่ำเสมอ เว้นระยะห่างไม่เท่ากัน

เขียนลายมือไม่มัว ไม่สม่ำเสมอ ละ        ไม่เว้นระยะห่าง

ความสะอาด

ไม่มีรอยลบคำผิด

มีรอยลบคำผิด 1 จุด

มีรอยลบคำผิด 2 – 3 จุด

มีรอยลบคำผิดมากกว่า 4 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน  

          5          คะแนน         หมายถึง          ดีมาก

          4          คะแนน         หมายถึง          ดี

          3          คะแนน         หมายถึง          พอใช้

          ต่ำกว่า 3 คะแนน         หมายถึง          ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน

           ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๙ สรรสร้างความรู้
ชั่วโมง สรรสร้างความรู้
เรื่อง ประโยคใกล้ตัวเรา 14 ก.ย. 65 (มีใบงาน)