สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประโยค  คือถ้อยคำที่มีความเกี่ยวข้องกันถูกต้องตามระเบียบของภาษา มีเนื้อความสมบูรณ์ และแจ้งชัดว่าใครทำอะไรหรือใครทำอะไรกับใคร ส่วนสำคัญของประโยคคือ ผู้กระทำ และกริยาที่ทำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกส่วนประกอบของประโยคได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - แต่งประโยคสั้นๆได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                  - เห็นความสำคัญของการใช้ประโยคในการสื่อสาร

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นการวัดและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ความรู้

- บอกส่วนประกอบของประโยค

 

-การถาม-ตอบ

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบประเมินการถาม-ตอบ

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ร้อยละ 60

ทักษะและกระบวนการ

- แต่งประโยคสั้นๆ

 

-การทำใบงานที่ 2 เรื่อง การแต่งประโยคสั้นๆ

 

-แบบประเมินการทำใบงานที่ 2 เรื่อง การแต่งประโยคสั้นๆ

 

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

- เห็นความสำคัญของการใช้ประโยคในการสื่อสาร    

 

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

 

-การประเมินความสามารถใน      การสื่อสาร

-การประเมินความสามารถในการคิด

 

-แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร

-แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๙ สรรสร้างความรู้
ชั่วโมง สรรสร้างความรู้
เรื่อง ประโยครอบตัว 13 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)