สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำคล้องจอง คือคำที่มีสระเหมือนกัน ไม่มีตัวสะกด และคำที่มีเสียงตัวสะกดเหมือนกัน และคำคล้องจองเป็นลักษณะของภาษาที่ทำให้ภาษาไทยมีความไพเราะ

การอ่านและสะกดคำที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง มีมาตราแม่กก และ แม่กด เป็นตัวสะกด

การเขียนประโยคง่าย ๆ เป็นทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อความบันเทิง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    ๑) อธิบายการอ่านและการเขียนคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางมี  ก ด  บ สะกด ได้ถูกต้อง

                    ๒) บอกวิธีการอ่านออกเสียงคำคล้องจองได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    ๑) อ่านและเขียนคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางมี  ก ด บ สะกดได้

                    ๒) เขียนประโยคจากคำคล้องจองได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์ประเมิน : ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคำที่มีพยัญชนะอักษรกลาง มี ก ด บ สะกด และแต่งประโยค

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

๑.อ่านสะกดคำ

 

อ่านสะกดคำและบอกความหมายคำถูกต้องทุกคำ คล่องแคล่ว และสามารถอ่านนำผู้อื่นได้

อ่านสะกดคำและบอกความหมายคำถูกต้องเกือบทุกคำ และสามารถแก้ไขคำที่อ่านผิดได้ด้วยตนเอง

อ่านสะกดคำและบอกความหมายคำถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อมีผู้แนะนำ คำที่อ่านผิดก็สามารถแก้ไขตามได้

อ่านสะกดคำและบอกความหมายคำถูกต้องบางคำ นอกนั้นต้องมีผู้อ่านนำจึงสามารถอ่าน

ตามได้

๒. เขียนสะกดคำมาตราแม่ กก กด และกบ

เขียนสะกดคำมาตราแม่ กก กด และกบ ถูกต้องทุกคำ

เขียนสะกดคำมาตราแม่ กก กด และกบ ถูกต้อง

 ๗ – ๘ คำ

เขียนสะกดคำมาตราแม่ กก กด และกบ ถูกต้อง

๖ – ๕ คำ

เขียนสะกดคำมาตราแม่ กก กด และกบ ถูกต้อง

น้อยกว่า ๔ คำ

๓.เขียนประโยคจากคำคล้องจอง

 เขียนประโยคจากคำคล้องจอง ถูกต้องทุกข้อ

 

เขียนประโยคจากคำคล้องจอง ถูกต้อง

๔ ข้อ

เขียนประโยคจากคำคล้องจอง ถูกต้อง

๓ ข้อ

เขียนประโยคจากคำคล้องจอง ถูกต้อง

๒ ข้อ

๔. มารยาท

ในการอ่านและ

การเขียน

มีสมาธิ และมีความตั้งใจในการอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ

ไม่พูดคุยเล่นระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ  ไม่พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนพอสมควร  พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานเป็นบางครั้ง

ไม่ตั้งใจในการอ่านและเขียน พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานตลอดเวลา  ต้องคอยตักเตือน

 

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน           ๑๓-๑๖   คะแนน         หมายถึง          ดีมาก

คะแนน           ๙-๑๒     คะแนน         หมายถึง          ดี

คะแนน           ๕-๘       คะแนน         หมายถึง          พอใช้

คะแนน           1-๔       คะแนน         หมายถึง          ปรับปรุง

 

เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับ พอใช้

 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๘ คำคล้องจองร้อยกรองไทย
ชั่วโมง คำคล้องจองร้อยกรองไทย
เรื่อง เขียนประโยคจากคำคล้องจอง 8 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)