สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านและเขียนคำที่ประสมสระ วรรณยุกต์ ช่วยให้สามารถอ่านเขียนได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- ประสมพยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยว และมี ก สะกด ได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

- อ่านคำและผันวรรณยุกต์อักษรกลาง สระเดี่ยว มี  ก  สะกด ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

              -มีมารยาทในการอ่านและการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้  ความเข้าใจ

- ประสมพยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยว และมี ก สะกด ได้

 

- พิจารณาการตอบคำถาม

 

 

- คำถาม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ

- อ่านคำและผันวรรณยุกต์อักษรกลาง สระเดี่ยว มี  ก  สะกด ได้

 

- ใบงานที่ ๑ เรื่อง อ่านสะกดคำและ โยงเส้นจับคู่คำกับภาพ

 

- แบบประเมินใบงานที่ ๑ 

เรื่อง อ่านสะกดคำและ โยงเส้นจับคู่คำกับภาพ

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

มีมารยาทในการอ่านและ

การเขียน

 

 

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.มีวินัย

๒.ใฝ่เรียนรู้

๓.มุ่งมั่นในการทำงาน

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑.ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

 

 

๑.การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

๒.การประเมินความสามารถในการคิด

 

๑.แบบประเมินความสามารถใน

การสื่อสาร

๒.แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๘ คำคล้องจองร้อยกรองไทย
ชั่วโมง คำคล้องจองร้อยกรองไทย
เรื่อง วรรณยุกต์พาเพลิน 30 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)