สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำในภาษาไทย สามารถนำมาเรียบเรียงให้เป็นประโยคได้หลากหลาย ทั้งประโยคที่มีขนาดสั้นและขนาดยาว

ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจหลักการเรียบเรียงคำให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และมีความหมายที่สมบูรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกวิธีการเรียบเรียงคำให้เป็นประโยคได้ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - เขียนเรียงคำเป็นประโยคได้      

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - ตั้งใจทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์ประเมิน : การทำใบงานที่ 7 เรื่อง การแต่งประโยค

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

๑. การแต่งประโยค

สามารถเรียงคำเป็นประโยคได้ถูกต้อง

ครบทั้ง 5 ข้อ

สามารถเรียงคำเป็นประโยคได้ถูกต้อง

4 ข้อ

สามารถเรียงคำเป็นประโยคได้ถูกต้อง

3 ข้อ

สามารถเรียงคำเป็นประโยคได้ถูกต้อง

เพียง 1 – 2 ข้อ

๒.การเขียนคำและวรรคตอน

เขียนคำ และเว้นวรรคตอนถูกต้องทุกคำ

เขียนคำ และเว้นวรรคตอนถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

เขียนคำ และเว้นวรรคตอนถูกต้องเป็นส่วนน้อย

เขียนคำ และเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ค่าน้ำหนัก ข้อละ 2 คะแนน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

 

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

18 - 20

ดีมาก

15 - 17

ดี

12 - 14

พอใช้

ต่ำกว่า ๑2

ปรับปรุง


 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๗ สัญลักษณ์ และประโยคน่ารู้
ชั่วโมง สัญลักษณ์ และประโยคน่ารู้
เรื่อง คิดดีเรียบเรียงคำ (1) 25 ส.ค. 65 (มีใบงาน แบบฝึกอ่าน)