สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องหมายอัศเจรีย์ เป็นเครื่องหมายที่เขียนกำกับไว้หลังคำอุทาน เฉพาะคำอุทานที่สื่อสารอารมณ์ เพื่อแสดงให้รู้ว่าคำนั้นเป็นคำอุทาน ผู้เรียนจะต้องเข้าใจและใช้เครื่องหมายให้ถูกต้องตามหลักการใช้ รวมถึงสามารถคัดเครื่องหมายอัศเจรีย์ ด้วยลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกหลักการใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ ( ! ) ได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

- อ่านและเขียนเครื่องหมายอัศเจรีย์ ( ! ) ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

             - เห็นความสำคัญของการใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ ( ! )

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกหลักการใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ ( ! )

 

- พิจารณาจากการตอบคำถามของนักเรียน

 

- คำถาม

 

 

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ (P)

- อ่านและเขียนเครื่องหมาย

อัศเจรีย์ ( ! )

 

- ตรวจใบงานที่ 5

 

- แบบประเมินการทำ

ใบงานที่ 5

 

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจคติ ค่านิยม (A)

- เห็นความสำคัญของการใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ ( ! )

 

- พิจารณาจากการตอบคำถามของนักเรียน

 

- คำถาม

 

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการทำงาน

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด

- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

 

- แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๗ สัญลักษณ์ และประโยคน่ารู้
ชั่วโมง สัญลักษณ์ และประโยคน่ารู้
เรื่อง เครื่องหมายอัศเจรีย์ (2) 24 ส.ค. 65 (มีใบงาน)