สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องหมายอัศเจรีย์ เป็นเครื่องหมายที่เขียนกำกับไว้หลังคำอุทาน เฉพาะคำอุทานที่สื่อสารอารมณ์ เพื่อแสดงให้รู้ว่าคำนั้นเป็นคำอุทาน ผู้เรียนจะต้องเข้าใจและใช้เครื่องหมายให้ถูกต้องตามหลักการใช้ รวมถึงสามารถคัดเครื่องหมายอัศเจรีย์ ด้วยลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกความหมายของเครื่องหมายอัศเจรีย์ ( ! ) ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - อ่านและเขียน เครื่องหมายอัศเจรีย์ ( ! ) ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - เห็นความสำคัญของการใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ ( ! )

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์ประเมิน : การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ฝึกเขียนเครื่องหมายอัศเจรีย์)

 

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

๑.รูปแบบตัวอักษร

 

คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบที่กำหนดทั้งหมด

คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบที่กำหนดบางส่วนบกพร่อง

คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบที่กำหนดบกพร่องเป็นส่วนใหญ่

คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ไม่ถูกต้องตามแบบ

ที่กำหนด

๒.การเขียนคำและวรรคตอน

เขียนคำ และเว้นวรรคตอนถูกต้องทุกคำ

เขียนคำ และเว้นวรรคตอนถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

เขียนคำ และเว้นวรรคตอนถูกต้องเป็นส่วนน้อย

เขียนคำ และเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก

๓.ความสะอาด เป็นระเบียบ

ตัวอักษรสม่ำเสมอ เรียบร้อย สวยงามผลงานสะอาด ไม่มีรอยลบขีดฆ่า

ตัวอักษรสม่ำเสมอ เรียบร้อยสวยงาม ผลงานสะอาด มีรอยลบขีดฆ่า ๑-๒ แห่ง

ตัวอักษรไม่ค่อยสม่ำเสมอ ผลงาน

ไม่สะอาด  มีรอยลบขีดฆ่า ๓-๕ แห่ง

ตัวอักษรไม่สม่ำเสมอ

มีรอยลบขีดฆ่ามากกว่า ๖ แห่ง

๔.เวลา

เสร็จตามเวลาที่กำหนด

-

 

-

 

ไม่เสร็จตามเวลา

ที่กำหนด

๕.มารยาท

ในการเขียน

มีสมาธิ และตั้งใจ         ในการเขียนอย่างสม่ำเสมอ ไม่พูด ไม่คุย และไม่เล่นระหว่างทำงาน

ตั้งใจในการเขียนอย่างสม่ำเสมอ  ไม่พูด ไม่คุย  และไม่เล่นระหว่างทำงาน

ตั้งใจในการเขียนพอสมควร พูด คุย และเล่นระหว่างทำงานเป็นบางครั้ง

ไม่ตั้งใจในการเขียน พูด คุย และเล่นระหว่างทำงานตลอดเวลา                    ต้องคอยตักเตือน

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

18 - 20

ดีมาก

15 - 17

ดี

12 - 14

พอใช้

ต่ำกว่า ๑2

ปรับปรุง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๗ สัญลักษณ์ และประโยคน่ารู้
ชั่วโมง สัญลักษณ์ และประโยคน่ารู้
เรื่อง เครื่องหมายอัศเจรีย์ (1) 23 ส.ค. 65 (มีใบงาน บัตรเครื่องหมาย)