สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สัญลักษณ์ เป็นสิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อให้ใช้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่ง  เช่น  ตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพูด  +  -  x  / เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกความหมายของสัญลักษณ์ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

-  เขียนสัญลักษณ์ในชีวิตประจำวันได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นการวัดและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ความรู้

- บอกความหมายของสัญลักษณ์ได้

 

-การถาม-ตอบ

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบประเมินการถาม-ตอบ

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 60

ทักษะและกระบวนการ

- เขียนสัญลักษณ์ได้

 

-การทำใบงานที่ 2 เรื่องเขียนสัญลักษณ์ในโรงเรียน

 

-แบบประเมินการทำใบงานที่ 2 เรื่องเขียนสัญลักษณ์ในโรงเรียน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 60

คุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

- มีมารยาทในการเขียน

 

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 60

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

 

-การประเมินความสามารถใน      การสื่อสาร

-การประเมินความสามารถในการคิด

 

-แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร

-แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๗ สัญลักษณ์ และประโยคน่ารู้
ชั่วโมง สัญลักษณ์ และประโยคน่ารู้
เรื่อง เขียนสัญลักษณ์ 18 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)