สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สัญลักษณ์ หมายถึง วัตถุ อักษร รูปร่าง หรือสีสัน ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้

เครื่องหมายจราจร เป็นสัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจร มักเป็นสัญญาณแสงหรือป้าย มักมีจุดประสงค์เพื่อ กำหนดบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร การจอด หรืออาจเป็นการเตือน หรือแนะนำทางจราจร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกเครื่องหมายจราจร และเครื่องหมายในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - เขียนบอกความหมายสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                    - มีมารยาทในการฟัง การพูด และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

๑.อ่านภาพสัญลักษณ์ และเครื่องหมายในชีวิตประจำวัน

 

อ่านภาพและบอกความหมายภาพสัญลักษณ์ และเครื่องหมายถูกต้องทุกภาพ

อ่านภาพและบอกความหมายภาพสัญลักษณ์ และเครื่องหมายถูกต้อง๔ ภาพ

อ่านภาพและบอกความหมายภาพสัญลักษณ์ และเครื่องหมายถูกต้อง

๓ ภาพ

อ่านภาพและบอกความหมายภาพสัญลักษณ์ และเครื่องหมายถูกต้อง๒ ภาพ

๒. เขียนบอก

สัญลักษณ์ และเครื่องหมาย

เขียนบอก

สัญลักษณ์ และเครื่องหมายถูกต้องทุกข้อ

เขียนบอก

สัญลักษณ์ และเครื่องหมายถูกต้อง๔ ข้อ

เขียนบอก

สัญลักษณ์ และเครื่องหมายถูกต้อง๓ ข้อ

เขียนบอก

สัญลักษณ์ และเครื่องหมายถูกต้อง๒ ข้อ

๓.แต่งประโยคประกอบสัญลักษณ์

แต่งประโยคประกอบสัญลักษณ์ได้ถูกต้องตรงความหมายทุกภาพ

แต่งประโยคประกอบสัญลักษณ์ได้ถูกต้องตรงความหมายภาพเป็นส่วนใหญ่

แต่งประโยคประกอบสัญลักษณ์ได้ถูกต้องตรงความหมายภาพเป็นบางส่วน

แต่งประโยคประกอบสัญลักษณ์ได้ถูกต้องตรงความหมายภาพเป็นส่วนน้อย

๔. มารยาท

ในการอ่านและ

การเขียน

มีสมาธิ และมีความตั้งใจในการอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ

ไม่พูดคุยเล่นระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ  ไม่พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนพอสมควร  พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานเป็นบางครั้ง

ไม่ตั้งใจในการอ่านและเขียน พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานตลอดเวลา  ต้องคอยตักเตือน

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน           ๑๓-๑๖   คะแนน         หมายถึง          ดีมาก

คะแนน           ๙-๑๒     คะแนน         หมายถึง          ดี

คะแนน           ๕-๘       คะแนน         หมายถึง          พอใช้

คะแนน           1-๔       คะแนน         หมายถึง          ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับ พอใช้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้ และการสื่อความ
ชั่วโมง สัญลักษณ์น่ารู้ และการสื่อความ
เรื่อง สัญลักษณ์น่ารู้ (2) 10 ส.ค. 65 (มีใบงาน)