สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อักษรต่ำ คือ พยัญชนะที่มีเสียงอยู่ในระดับต่ำ มีทั้งหมด 24 ตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                     

                   - บอกเครื่องหมายจราจร และเครื่องหมายในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง 

 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                     

                   - เขียนบอกความหมายสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                            

                   - มีมารยาทในการฟัง การพูด และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้  ความเข้าใจ

-บอกเครื่องหมายจราจร และเครื่องหมายในชีวิตประจำวัน

 

- พิจารณาการตอบคำถาม

 

- คำถาม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ

- เขียนบอกความหมายสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

 

- ใบงานที่ ๕ เรื่อง  เขียนความหมายของภาพสัญลักษณ์ และ วาดภาพระบายสี

 

- แบบประเมินใบงานที่ ๕ เรื่องเขียนความหมายของภาพสัญลักษณ์ และ วาดภาพระบายสี

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

มีมารยาทในการอ่านและ
การเขียน

 

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.มีวินัย

๒.ใฝ่เรียนรู้

๓.มุ่งมั่นในการทำงาน

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑.ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

๓.ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต

 

 

 

๑.การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

๒.การประเมินความสามารถในการคิด

 

๑.แบบประเมินความสามารถใน

การสื่อสาร

๒.แบบประเมินความสามารถในการคิด

๓.แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้ และการสื่อความ
ชั่วโมง สัญลักษณ์น่ารู้ และการสื่อความ
เรื่อง สัญลักษณ์น่ารู้ (1) 9 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)