สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านและเขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรต่ำ  การเรียบเรียงคำเป็นประโยค เป็นทักษะสำคัญในการเขียนได้ถูกต้อง

มารยาทในการอ่านและการเขียนเป็นคุณลักษณะที่ดีของผู้ใช้ภาษาในการสื่อสาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกการอ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรต่ำได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    ๑) เขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรต่ำได้

                     ๒) เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                    - มีมารยาทในการเขียน 

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

๑.อ่านออกเสียงผันวรรณยุกต์อักษรต่ำ

 

อ่านผันวรรณยุกต์และบอกความหมายคำถูกต้องทุกคำ คล่องแคล่ว และสามารถอ่านนำผู้อื่นได้

 

อ่านผันวรรณยุกต์และบอกความหมายคำถูกต้องเกือบทุกคำ และสามารถแก้ไขคำที่อ่านผิดได้ด้วยตนเอง

อ่านผันวรรณยุกต์และบอกความหมายคำถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อมีผู้แนะนำ คำที่อ่านผิดก็สามารถแก้ไขตามได้

อ่านผันวรรณยุกต์และบอกความหมายคำถูกต้องบางคำ นอกนั้นต้องมีผู้อ่านนำจึงสามารถอ่าน

ตามได้

๒. เขียนผันวรรณยุกต์อักษรต่ำ

เขียนผันอักษรต่ำถูกต้องทุกตัวอักษร

เขียนผันอักษรต่ำถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

 

เขียนผันอักษรต่ำถูกต้องเป็นส่วนน้อย

เขียนผันอักษรต่ำไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก

๓.เติมคำอักษรต่ำ

 

 เติมคำอักษรต่ำ

ถูกต้องทุกข้อ

เติมคำอักษรต่ำ

ถูกต้อง ๘ ข้อ

เติมคำอักษรต่ำ

ถูกต้อง ๗ ข้อ

เติมคำอักษรต่ำ

ถูกต้อง ๔ ข้อ

๔. มารยาท

ในการอ่านและ

การเขียน

มีสมาธิ และมีความตั้งใจในการอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ

ไม่พูดคุยเล่นระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนอย่างสม่ำเสมอ  ไม่พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การอ่านและเขียนพอสมควร  พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานเป็นบางครั้ง

ไม่ตั้งใจในการอ่านและเขียน พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานตลอดเวลา  ต้องคอยตักเตือน

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน           ๑๓-๑๖   คะแนน         หมายถึง          ดีมาก

คะแนน           ๙-๑๒     คะแนน         หมายถึง          ดี

คะแนน           ๕-๘       คะแนน         หมายถึง          พอใช้

คะแนน           1-๔       คะแนน         หมายถึง          ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับ พอใช้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้ และการสื่อความ
ชั่วโมง สัญลักษณ์น่ารู้ และการสื่อความ
เรื่อง จำคำอักษรต่ำ (2) 8 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)