สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อักษรสูง คือ พยัญชนะที่มีระดับเสียงสูง มี ๑๑ ตัว ได้แก่ ข  ฃ  ฉ  ฐ  ถ  ผ  ฝ  ศ  ษ  ส  ห

การอ่านและเขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรสูง คำที่มีอักษรสูงเป็นอักษรตัวแรกจะผันวรรณยุกต์ได้ ๓ เสียง คือ เอก โท และจัตวา 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                     

                   - บอกการอ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรสูงได้    

ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                     

                   ๑) อ่านและเขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรสูงได้

                    ๒) เติมคำในประโยคได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                            

                   - มีมารยาทในการอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้  ความเข้าใจ

-บอกการอ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรสูง

 

- พิจารณาการตอบคำถาม

 

 

- คำถาม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ

๑.อ่านและเขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรสูง

๒. เติมคำในประโยค

 

- ใบงานที่ ๑ เรื่อง การผันวรรณยุกต์อักษรสูง การเติมรูปวรรณยุกต์ และเติมคำ

 

 

- แบบประเมินใบงานที่ ๑ เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรสูง การเติมรูปวรรณยุกต์ และเติมคำ

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

มีมารยาทในการอ่านและการเขียน

 

 

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.ใฝ่เรียนรู้

๒.มุ่งมั่นในการทำงาน

๓.รักความเป็นไทย

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑.ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

 

 

 

 

๑.การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

๒.การประเมินความสามารถในการคิด

 

๑.แบบประเมินความสามารถใน

การสื่อสาร

๒.แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้ และการสื่อความ
ชั่วโมง สัญลักษณ์น่ารู้ และการสื่อความ
เรื่อง จำคำอักษรสูง (1) 3 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)