สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การท่องบทอาขยาน เรื่อง แมวเอ๋ยแมวเหมียว ซึ่งเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย และซาบซึ้งในความไพเราะ

นอกจากนั้นยังเป็นสื่อในการถ่ายทอดคุณธรรม คติธรรม และข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมให้มีจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติในฐานะรากร่วมทางวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกความหมายของคำและข้อความจากบทอาขยาน เรื่อง แมวเอ๋ย แมวเหมียวได้ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - สรุปข้อคิดจากบทอาขยาน เรื่อง แมวเอ๋ยแมวเหมียวได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - เห็นคุณค่าของบทร้อยกรอง เรื่อง แมวเอ๋ย แมวเหมียว

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์การประเมินการเขียนสรุปข้อคิด

ประเด็น

การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑. เนื้อหาสาระ

เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วน

เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่

เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วนบางส่วน

เนื้อหาสาระ

ถูกต้องเป็นส่วนน้อย

๒. แบบแผนความคิด

เรียงลำดับเรื่องราวที่แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง  ชัดเจน

เรียงลำดับเรื่องราวที่แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องค่อนข้างชัดเจน

เรียงลำดับเรื่องราวที่แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องเป็นบางส่วน

เรียงลำดับเรื่องราวสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

เป็นส่วนน้อย

๓. การเขียนสรุปข้อคิด

ใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียน สรุปข้อคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผล

ใช้ถ้อยคำ สื่อความหมายได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่

สรุปข้อคิดเพื่อนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ใช้ถ้อยคำภาษาของตนเองได้อย่างถูกต้องสละสลวยร้อยรัดกลมกลืน สื่อความหมายได้ชัดเจนเป็นบางส่วน

ใช้ถ้อยคำภาษาในการเขียนถูกต้องและสรุปข้อคิดได้เป็นส่วนน้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน                 

๑๐-๑๒ คะแนน          หมายถึง ดีมาก

๗-๙ คะแนน              หมายถึง ดี

๔-๖ คะแนน               หมายถึง พอใช้

๑-๓ คะแนน              หมายถึง ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน           

ตั้งแต่ระดับ พอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๕ พูด คิด ผันคล่อง ท่องอาขยาน
ชั่วโมง พูด คิด ผันคล่อง ท่องอาขยาน
เรื่อง อ่านได้ใช้ประโยชน์เป็น 2 ส.ค. 65 (มีใบงาน บทอาขยาน)