สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การท่องบทอาขยานเป็นการรับรู้ข้อมูลพื้นฐานด้านคำประพันธ์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย และซาบซึ้งในความไพเราะ นอกจากนั้นยังเป็นสื่อในการถ่ายทอดคุณธรรม คติธรรม และข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกความสำคัญของบทอาขยานได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - บอกข้อคิดและประโยชน์จากบทอาขยานได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - นำข้อคิดจากบทอาขยานไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

แบบประเมินบอกข้อคิดจากบทอาขยาน

ประเด็น

การประเมิน

ระดับคุณภาพ

๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

การบอกข้อคิดจากอาขยาน

 

บอกข้อคิดจากบทอาขยานได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็น

บอกข้อคิดจากบทอาขยานได้ถูกต้อง ครบถ้วน จับประเด็นได้

บอกข้อคิดจากบทอาขยานได้ถูกต้อง ครบถ้วน บอกประเด็นสำคัญได้บางส่วน

บอกข้อคิดจากบทอาขยานได้

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

๑๘-๒๐

ดีมาก

๑๕-๑๗

ดี

๑๒-๑๔

พอใช้

ต่ำกว่า ๑๒

ปรับปรุง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๕ พูด คิด ผันคล่อง ท่องอาขยาน
ชั่วโมง พูด คิด ผันคล่อง ท่องอาขยาน
เรื่อง ตั้งไข่ความคิด 27 ก.ค. 65