สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การท่องบทอาขยานเป็นการรับรู้ข้อมูลพื้นฐานด้านคำประพันธ์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย และซาบซึ้งในความไพเราะ นอกจากนั้นยังเป็นสื่อในการถ่ายทอดคุณธรรม คติธรรม และข้อคิด
ที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกหลักการท่องอาขยานได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - ท่องบทอาขยานได้      

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - เห็นความสำคัญของการท่องอาขยาน

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ความรู้

- บอกคุณค่าและความสำคัญของบทอาขยานได้

 

-การถาม-ตอบ

 

 

-แบบประเมินการถาม-ตอบ

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ทักษะและกระบวนการ

- ท่องอาขยานได้

 

-ท่องอาขยาน

 

-แบบประเมินการทำท่องอาขยาน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

-นักเรียนตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย

 

-การถาม-ตอบ

 

- แบบประเมินการถามตอบ

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

-การประเมินความสามารถใน     การสื่อสาร

-การประเมินความสามารถในการคิด

- การประเมนความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

-แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร

-แบบประเมินความสามารถในการคิด

-แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๕ พูด คิด ผันคล่อง ท่องอาขยาน
ชั่วโมง พูด คิด ผันคล่อง ท่องอาขยาน
เรื่อง รู้จักตั้งไข่ 26 ก.ค. 65