สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดต้องรู้หลักในการพูด และมีมารยาทในการพูดจึงจะทำให้สามารถพูดสื่อสารตรงตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกหลักการพูดสื่อสารได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - พูดเล่าเรื่องตามที่กำหนดได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการพูด

การวัดผลและประเมินผล

แบบประเมินการพูดเล่าเรื่อง

ประเด็น

การประเมิน

ระดับคุณภาพ

๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

ประเมินการพูดเล่าเรื่อง

ความคล่องแคล่วในการพูด มีความชัดเจนของการออกเสียง เล่าเรื่องน่าสนใจ

พูดไม่ติดขัด น้ำเสียงดังชัดเจน ออกเสียงคำได้ถูกต้อง เล่าเรื่องได้สอดคล้องกับสิ่งที่เล่า

พูดค่อนข้างคล่อง ติดขัดบางส่วน น้ำเสียงดังชัดเจน ออกเสียงคำได้ถูกต้อง เล่าเรื่องได้สอดคล้องกับสิ่งที่เล่า

พูดไม่คล่องติดขัดบางช่วง น้ำเสียงเบา พูดออกเสียงคำไม่คล่องมากกว่า ๓ คำ

 

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

๑๘-๒๐

ดีมาก

๑๕-๑๗

ดี

๑๒-๑๔

พอใช้

ต่ำกว่า ๑๒

ปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๕ พูด คิด ผันคล่อง ท่องอาขยาน
ชั่วโมง พูด คิด ผันคล่อง ท่องอาขยาน
เรื่อง พูดดีมีรางวัล 25 ก.ค. 65