สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านนิทาน จะต้องบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกวิธีหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

                   - อ่านนิทานแล้วบอกข้อคิดได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - เห็นประโยชน์ของการนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้

- บอกวิธีหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้

 

-การถาม-ตอบ

 

 

-แบบประเมินการถาม-ตอบ

 

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ทักษะและกระบวนการ

- อ่านนิทานแล้วบอกข้อคิดได้

 

-บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทาน

 

-แบบประเมินการถาม-ตอบ

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

- เห็นประโยชน์ของการนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้

 

-บอกประโยชน์ที่ได้จากนำข้อคิดไปใช้

 

- แบบประเมินการ
ถาม-ตอบ

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

 

-การประเมินความสามารถใน     การสื่อสาร

-การประเมินความสามารถในการคิด

 

-แบบประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร

-แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๕ พูด คิด ผันคล่อง ท่องอาขยาน
ชั่วโมง พูด คิด ผันคล่อง ท่องอาขยาน
เรื่อง นิทานหรรษา (2) 22 ก.ค. 65