สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านนิทาน จะต้องจับใจความและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกหลักการอ่านเพื่อตอบคำถามจากเรื่องได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - อ่านนิทานและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - เห็นประโยชน์ของการตอบคำถาม

 

การวัดผลและประเมินผล

- ใบงานที่ ๔ เรื่อง นิทานหรรษา

ประเด็นประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ความรู้

- บอกหลักการอ่านเพื่อตอบคำถามจากเรื่องได้

 

-การถาม-ตอบ

 

-แบบประเมินการถาม-ตอบ

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ทักษะและกระบวนการ

- อ่านนิทานและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

 

-ใบงานที่ ๔ เรื่อง นิทานหรรษา

 

แบบประเมินการทำใบงานที่ ๔ เรื่อง นิทานหรรษา

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

- เห็นประโยชน์ของการตอบคำถาม

 

-การถาม-ตอบ

 

- แบบประเมินการถามตอบ

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

 

-การประเมินความสามารถใน     การสื่อสาร

-การประเมินความสามารถในการคิด

 

-แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร

-แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๕ พูด คิด ผันคล่อง ท่องอาขยาน
ชั่วโมง พูด คิด ผันคล่อง ท่องอาขยาน
เรื่อง นิทานหรรษา (1) 21 ก.ค. 65 (มีใบงาน)