สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรู้จักวรรณยุกต์ และการฝึกเขียนวรรณยุกต์เป็นพื้นฐานในการอ่าน เขียนสะกดคำในภาษาไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                - บอกหลักการเขียนรูปวรรณยุกต์ได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

                - เขียนและบอกชื่อวรรณยุกต์ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                - เห็นความสำคัญของการเขียนวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ความรู้

- บอกหลักการเขียนรูปวรรณยุกต์ได้

 

-การถาม-ตอบ

 

 

-แบบประเมินการถาม-ตอบ

 

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ทักษะและกระบวนการ

- เขียนและบอกชื่อวรรณยุกต์ได้

 

 

-การทำใบงานที่ ๑ เรื่อง โยงเส้นจับคู่วรรณยุกต์

 

แบบประเมินการทำใบงานที่ ๑ เรื่องโยงเส้นจับคู่วรรณยุกต์

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

-เห็นความสำคัญของการเขียนวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง      

 

-การถาม-ตอบ

 

-แบบประเมินการถาม-ตอบ

 

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

 

-การประเมินความสามารถใน     การสื่อสาร

-การประเมินความสามารถในการคิด

 

-แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร

-แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๕ พูด คิด ผันคล่อง ท่องอาขยาน
ชั่วโมง พูด คิด ผันคล่อง ท่องอาขยาน
เรื่อง รู้จักวรรณยุกต์ 18 ก.ค. 65 (มีใบงาน บัตรวรรณยุกต์)