สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฟังนิทานสั้น ๆ และตอบคำถามจากเรื่องได้ เป็นทักษะการอ่านจับใจความเบื้องต้น

การสรุปใจความของเรื่อง คือ ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร

ข้อคิดจากนิทาน คือ การกระทำของตัวละครทั้งที่ดี หรือไม่ดี สอนอะไรแก่ผู้ฟังหรือผู้อ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    ๑) การบอกความหมายคำและการเขียนสะกดคำ

                     ๒) การตอบคำถามและพูดแสดงความคิดเห็น

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - การอ่านและเขียนสะกดคำ

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

๑.อ่านและบอกความหมายคำ

 

อ่านและบอกความหมายคำถูกต้องทุกคำ คล่องแคล่ว และสามารถอ่านนำผู้อื่นได้

 

อ่านและบอกความหมายคำ

ถูกต้องเกือบทุกคำ และสามารถแก้ไขคำที่อ่านผิดได้ด้วยตนเอง

อ่านและบอกความหมายคำถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อมีผู้แนะนำ คำที่อ่านผิดก็สามารถแก้ไขตามได้

อ่านและบอกความหมายคำถูกต้องบางคำ นอกนั้นต้องมีผู้อ่านนำจึงสามารถอ่าน

ตามได้

๒.ตอบคำถามและข้อคิดจาก

การอ่าน  

ตอบคำถามและข้อคิดจากการอ่าน

ถูกต้องตรงประเด็น

ทุกข้อ  

ตอบคำถามและข้อคิดจากการอ่าน

ถูกต้องตรงประเด็น

เป็นส่วนใหญ่  

ตอบคำถามและข้อคิดจากการอ่าน

ถูกต้อง บางส่วน

ตอบคำถามและข้อคิดจากการอ่าน

ไม่ได้

๓. มารยาท

ในการฟัง

การพูด

-ตั้งใจฟัง หรือ ดู

-ไม่พูดคุยกันขณะฟัง

-ยกมือเมื่อต้อง

การถาม

-ตั้งใจฟัง หรือ ดู 

-พูดคุยกันขณะฟังเป็นบางครั้ง

-ยกมือเมื่อต้อง

การถาม

-ตั้งใจฟัง หรือ ดู 

-พูดคุยกันขณะฟังเป็นบางครั้ง

-ยกมือเมื่อต้องการถามเป็นบางครั้ง

- ไม่ตั้งใจฟังหรือดู   -พูดคุยกันขณะฟังหลายครั้ง

-ไม่เคยยกมือเมื่อต้องการถาม

๔. มารยาท

ในการเขียน

มีสมาธิ และมีความตั้งใจในการเขียนอย่างสม่ำเสมอ

ไม่พูดคุยเล่นระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การเขียนอย่างสม่ำเสมอ  ไม่พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การเขียนพอสมควร  พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานเป็นบางครั้ง

ไม่ตั้งใจในการเขียน พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานตลอดเวลา  ต้องคอยตักเตือน

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน           ๑๓-๑๖   คะแนน         หมายถึง          ดีมาก

คะแนน           ๙-๑๒     คะแนน         หมายถึง          ดี

คะแนน           ๕-๘       คะแนน         หมายถึง          พอใช้

คะแนน           ๑-๔       คะแนน         หมายถึง          ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับ พอใช้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
ชั่วโมง กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง กระต่ายกับเต่า 12 ก.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)