สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฟังนิทานสั้น ๆ และตอบคำถามจากเรื่องได้ เป็นทักษะการอ่านจับใจความเบื้องต้น

การสรุปใจความของเรื่อง คือ ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ข้อคิดจากนิทาน คือ การกระทำของตัวละครทั้งที่ดี หรือไม่ดี สอนอะไรแก่ผู้ฟังหรือผู้อ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                     

                   ๑) การบอกความหมายคำและการเขียนสะกดคำ

                     ๒) ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง  

ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                     

                   - การฟังและจับใจความสำคัญของเรื่องได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                            

                   - มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้  ความเข้าใจ

-ฟังนิทาน หรือเรื่องสั้นๆ และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้

 

- พิจารณาการตอบคำถาม

 

 

- คำถาม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ   

-เขียนสรุปใจความสำคัญของเรื่องได้

 

- ใบงานที่ ใบงานที่ ๙  นิทาน“ห่านน้อยหาแม่”

 

 

- แบบประเมินใบงานที่ ๙

นิทาน“ห่านน้อยหาแม่”

 

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

-มีมารยาทในการฟัง การพูด และการอ่าน

 

 

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.มีวินัย

๒.ใฝ่เรียนรู้

๓.มุ่งมั่นในการทำงาน

 

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑.ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

 

 

๑.การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

๒.การประเมินความสามารถในการคิด

 

๑.แบบประเมินความสามารถใน

การสื่อสาร

๒.แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
ชั่วโมง กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง ห่านน้อยหาแม่ 11 ก.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)