สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทอาขยาน เป็นการสอนเรื่องการสืบทอดทางวัฒนธรรม  ที่มีภาษาที่ไพเราะ ให้ความหมายลึกซึ้งกินใจ เนื้อหาในบทอาขยานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ข้อคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                     - อ่านออกเสียงคำและบทร้อยกรองสั้น ๆ ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - คิดและตอบข้อคิดจากการอ่านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

๑.อ่านและบอกความหมายคำ

 

อ่านและบอกความหมายคำถูกต้องทุกคำ คล่องแคล่ว และสามารถอ่านนำผู้อื่นได้

 

อ่านและบอกความหมายคำ

ถูกต้องเกือบทุกคำ และสามารถแก้ไขคำที่อ่านผิดได้ด้วยตนเอง

อ่านและบอกความหมายคำถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อมีผู้แนะนำ คำที่อ่านผิดก็สามารถแก้ไขตามได้

อ่านและบอกความหมายคำถูกต้องบางคำ นอกนั้นต้องมีผู้อ่านนำจึงสามารถอ่าน

ตามได้

๒.อ่านออกเสียง

บทอาขยาน

 

-อ่านออกเสียงได้ถูกต้องทุกคำอย่างไม่ติดขัด

-ออกเสียงชัดเจน

เว้นจังหวะดี

มีทำนองไพเราะ

-อ่านออกเสียงได้ถูกต้องทุกคำ

-ออกเสียงชัดเจนเว้นจังหวะดี

 

-อ่านออกเสียงถูกต้องเป็นส่วนใหญ่แต่อ่านติดขัด

-ออกเสียงชัดเจน

 

อ่านออกเสียงถูกต้องบางคำ แต่อ่านติดขัด

-ออกเสียงไม่ชัดเจน

 

๓.ตอบคำถามและข้อคิดจาก

การอ่าน  

ตอบคำถามและข้อคิดจากการอ่าน

ถูกต้องตรงประเด็น

ทุกข้อ  

ตอบคำถามและข้อคิดจากการอ่าน

ถูกต้องตรงประเด็น

จำนวน.........ข้อ  

ตอบคำถามและข้อคิดจากการอ่าน

ถูกต้อง

จำนวน.........ข้อ

ตอบคำถามและข้อคิดจากการอ่าน

ถูกต้อง

จำนวน.........ข้อ

๔. มารยาท

ในการอ่าน

-ออกเสียงชัดเจน ไม่ตะโกน หรืออ่านรบกวนผู้อื่น

-ไม่พับมุมกระดาษหรือหนังสือที่อ่าน

-เมื่ออ่านเสร็จแล้วควรนำหนังสือเก็บที่เดิมทุกครั้ง

-ออกเสียงชัดเจน หรืออ่านรบกวนผู้อื่น

-ไม่พับมุมกระดาษหรือหนังสือที่อ่าน

-เมื่ออ่านเสร็จแล้วควรนำหนังสือเก็บที่เดิมเป็นบางครั้ง

-ออกเสียงชัดเจน หรืออ่านรบกวนผู้อื่น

-ไม่พับมุมกระดาษหรือหนังสือที่อ่าน

-เมื่ออ่านเสร็จแล้วควรนำหนังสือเก็บที่เดิมน้อยครั้ง

-ออกเสียงดังตะโกน อ่านรบกวนผู้อื่น

-พับมุมกระดาษหรือหนังสือที่อ่าน

-เมื่ออ่านเสร็จแล้วไม่นำหนังสือเก็บที่เดิม

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน           ๑๓-๑๖   คะแนน         หมายถึง          ดีมาก

คะแนน           ๙-๑๒     คะแนน         หมายถึง          ดี

คะแนน           ๕-๘       คะแนน         หมายถึง          พอใช้

คะแนน           ๑-๔       คะแนน         หมายถึง          ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับ พอใช้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
ชั่วโมง กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง ฝนตกแดดออก 6 ก.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)