สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทร้องประกอบการละเล่น เป็นคำคล้องจอง ที่สนุกสนานในการเล่นและช่วยฝึกความจำ ทำให้อ่านเข้าใจเรื่องได้ง่าย

ได้รับความรู้ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                     

                - อ่านออกเสียงคำและบทร้อยกรองสั้น ๆ ได้

ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                     

               - คิดและตอบข้อคิดจากการอ่านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                            

              - มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้  ความเข้าใจ

- บอกการอ่านออกเสียงคำและบทร้อยกรองสั้น ๆ ได้

 

- พิจารณาการตอบคำถาม

 

- คำถาม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ

-อ่านและตอบข้อคิดจาก

การฟังและการอ่าน   

 

- ใบงานที่ ๕ เรื่อง การเขียนคำที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันและจับคู่ข้อความกับภาพจากบทร้องจ้ำจี้มะเขือเปราะ  

 

- แบบประเมินใบงานที่ ๕ เรื่อง การเขียนคำที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันและจับคู่ข้อความกับภาพจากบทร้องจ้ำจี้มะเขือเปราะ

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการอ่าน

 

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.ใฝ่เรียนรู้

๒.มุ่งมั่นในการทำงาน

๓.รักความเป็นไทย

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑.ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

 

 

๑.การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

๒.การประเมินความสามารถในการคิด

 

๑.แบบประเมินความสามารถใน

การสื่อสาร

๒.แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
ชั่วโมง กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง จ้ำจี้มะเขือเปราะ 5 ก.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)