สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทกล่อมเด็กเป็นมรดกทางภาษาของคนไทยที่สะท้อนให้เห็นความรักในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                     

                  - อ่านและเขียนบทกล่อมเด็กได้ถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                     

                 - การคิดและตอบข้อคิดจากการอ่านได้  

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                            

                - มีมารยาทในการอ่าน       

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้  ความเข้าใจ

-บอกความหมายบทกล่อมเด็ก

 

- พิจารณาการตอบคำถาม

 

- คำถาม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ

-อ่านและตอบข้อคิดจาก

การอ่าน   

-คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

-การอ่านและตอบคำถาม

- ใบงานที่ ใบงานที่ ๑ เรื่อง 

คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

 

- คำถาม

- แบบประเมินใบงานที่ ๑

เรื่อง  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

 

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

มีมารยาทในการฟัง การพูด

การอ่าน และการเขียน

 

 

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.ใฝ่เรียนรู้

๒.มุ่งมั่นในการทำงาน

๓.รักความเป็นไทย

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑.ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

 

 

๑.การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

๒.การประเมินความสามารถในการคิด

 

๑.แบบประเมินความสามารถใน

การสื่อสาร

๒.แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๔ กล่อมลูกด้วยรัก
ชั่วโมง กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง เจ้าเนื้อละมุน 29 มิ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)